Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Политика лабораторије

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА СЛУЖБЕ ЛАБОРТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ

 

Служба лабораторијске дијагностике ЈЗУ Дома здравља Бијељина (у даљем тексту: Лабораторија) обавља биохемијско-хематолашку лабораторијску дијагностику за потребе свих грађана који имају право и потребу да добију наше услуге.

Обавеза наше Лабораторије јесте да омогући да пацијент, односно ординирајући доктор, добије тачан и правовремен резултат испитивања у функцији лијечења. Особље Лабораторије пружа услуге на професионалан и непристрасан начин. Сваком пацијенту је обезбијеђена приватност и повјерљивост личних информација. Тиме чувамо углед и статус лабораторије од повјерења код свих наших корисника.

Поштујемо све законске и етичке норме у односима с корисницима услуга и запосленим. У свом раду доследно примјењујемо захтјеве стандарда ISO 15189:2012. Руководство Лабораторије обавезно је да прати и преиспитује резултате система менаџмента Лабораторије и утврђује мјере које воде ка побољшавању његове ефективности. Кроз примјену ових захтјева поставили смо правила по којима се сви наши корисници потпуно информисани о начину припреме, расположивим испитивањима, року пружања услуге и резултатима испитивања, а ми спремни да услугу пружимо стручно и свјесно, на задовољство свих корисника.

Добра комуникација и сарадња са корисницима наших услуга у свим фазама пружања услуга омогућава остварења задовољавајућег резултата. Квалитет резултата лабораторијског испитивања је императив свих запослених.

Повјерење у квалитет услуга и резултате испитивање остварујемо:

 • кадром који је компетентан за извршење послова и задатака;
 • коришћењем савремене опремене која се редовно одржава и провјерава у дефинисаним интервалима;
 • примјеном потврђених и документованих метода испитивања;
 • интерном контролом квалитета испитивања и учешћем у спољној контроли квалитета рада;
 • обезбјеђивањем потребних услова средине које захтијева поступак испитивања, узорци, опрема и примјеном мјера заштите пацијената и запослених;
 • сталним надзором над поступком испитивања;
 • периодичном провјером нашег система менаџмента како бисмо осигурали усаглашеност са стандардом;
 • примјеном принципа добре лабораторијске праксе.

Наши трајни циљеви:

 • задовољење потреба корисника лабораторијских услуга;
 • континуирано усавршавање и обавеза сталног праћења новина у лабораторијској дијагностици у циљу осигурања и побољшања квалитета лабораторијске дијагностике;
 • да сарађујемо са реномираним испоручиоцима опреме и материјала који квалитетом прате наше захтјеве и потребе;
 • редовним одржавем опреме којом располажемо и набавком још савременије опреме за поједина лабораторијска испитивања што ће нам омогућити да одговоримо на нове захтјеве и потребе наших корисника;
 • да планирамо и организујемо рад провјереним процесима на основу процјене ризика на дјелотворан и економичан начин;
 • да успоставимо циљеве и мјерљиве показатеље за процесе и резултате анализа, да их редовно пратимо и обрађујемо и да на основу  тих показатеља доносимо стручне и пословне одлуке.

Корисници наших услуга, уколико сматрају да су повријеђена или ускраћена њихова права, имају могућности жалбе/приговора. Сви приговори се решавају благовремено и на задовољавајући начин.

Примјеном ове Политике квалитета доприносимо извршавању задатакаЛабораторије и пружамо сигурност корисницима.

Сви запослени у Лабораторији су упознати и обучени за примјену Политике квалитета и докумената система менаџмената, а кроз обуке, састанака и разговоре се охрабрују да доприносе њиховом унапређењу.

У оквиру својих овлашћења, а у складу са расположивим ресурсима обезбјеђивајући спровођење и унапређење политике квалитета, што очекујемо и од својих сарадника.

 

У Бијељини, 31.03.2017. године                                                    Директор

                                                                                        Прим. др Душко Миловановић

 

 
Вијести

Вријеме