Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Конкурс за пријем у радни однос
05.09.2019.


 

На основу члана 26. Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" број: 1/16 и 66/18), члана 30. Статута ЈЗУ Дома здравља Бијељина, члана 4.-6. Појединачног колективог уговора за запослене у Дому здравља Бијељина, у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији ЈЗУ Дома здравља Бијељина, директор Дома здравља Бијељина р а с п и с у ј е :

 

К О Н К У Р С

 за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме 

 

- Доктор медицине - специјалиста гинекологије и акушерства ...... 1 извршилац

 

 Опис послова:

 Утврђен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Дома здравља Бијељина.

  Увид у Правилник може се извршити у Служби правних,кадровских и општих послова сваког радног дана у времену од 7 - 15 часова.

Услови:

Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба да испуњава и

посебне услове и то:

-     завршен медицински факултет,

-     специјализација из гинекологије и акушерства

-     положен стручни испит,

-     лиценцу за обављање професионалне дјелатности и

-          познавање рада на рачунару

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити, у оригиналу или овјереним копијама следећу документацију: диплому о завршеном медицинском факултету, увјерење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, увјерење о пребивалишту, увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), извод из матичне књиге вјенчаних уколико је дошло до промјене презимена, доказ да је вакцинисан против хепатитиса Б и фотокопију личне карте.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, обавиће се разговор (интервју).                       Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве са документацијом о испуњавању услова достављају се на адресу: Дом здравља Бијељина, ул. Српске војске 53, 76300 Бијељина, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос" или предати лично на протокол Дома здравља Бијељина.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

Број: 4265/19                                                               Д И Р Е К Т О Р

Бијељина, 06.09.2019

                                                                        Прим. др Душко Миловановић с.р.

  
Вијести

Вријеме