Дом здравља Бијељина, Српске Војске 53 +387 55 415 111
Добродошли   на званичну презентацију Дома здравља Бијељина
Претрага:   
  
Sedam godina rada Centra za mentalno zdravlje
08.10.2015.
Sedma godina rada u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, je period u kome se nastavlja progresija organizovanije, kvalitetnije i osmišljenije aktivnosti gotovo u svakom pogledu. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja sada već pokazuje elemente integrisane Institucije, kako u zajednici, tako i u vezi sa drugim granama medicine u Domu zdravlja u Bijeljini!

 

Dana 10. oktobra 2015. na sedmu godišnjicu mentalnog zdravlja (SZO), Centar za zaštitu mentalnog zdravlje u Bijeljini osim entuzijazma, podaruje i više iskustava, kompletnije edukacije i uz obimniji repertoar u pružanju usluga u svakodnvnom  radu.

Mentalna oboljenja i poremećaji ponašanja u stalnom porastu i pokazuju neprestano veću incidenciju i prevalenciju oboljenja. Porast broja oboljelih i pojavljivanje novih oboljenja traži novo veće stručno i humanitarno angažovanje.Mentalni poremećaji su u "psihijatriji u zajednici" i sve je bitnija  najšira podrška društvene zajednice, domaćih i stranih društvenih faktora, koji su benevolenti za pomoć bolesnicima sa oštećem mentalnog zdravlja...

Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja u Bijeljina radi upravo kao sjedište subregiona i dalje sa najvećom imigracijom u Bosni i Hercegovini (BiH). Mentalno zdravlje je ugroženo i dodatnim poplavama u 2014. godini, bijedom i siromaštvom. (Novaković M, 2014).

U ovdašnjem CMZ svakodnevno se klijentima, korisnicima usluga, pristupa gotovo uvjek i u cjelosti multidisciplinarno, tako da su u dijagnostici, tretmanu, rasocijalizaciji i evaluaciji terapijskih efekata uključeni svi članovi tima:  psihijatar ili neuropsihijatar, klinički psiholog, defektolog, O - R terapeut, kao i medicinski tehničari. Angažovanje ovog kadra je stalno.

Pristup pružanja usluga u zajednici je u funkciji globalnog „Zdravlje za sve".

Principi u radu CMZ se se nisu promjenili , ali su poboljšani u sledećoj formi:

- Promocija mentalnog zdravlja kroz učešće u medijima..

- Prevencija mentalnih poremećaja,

- Liječenje mentalnih poremećaja,

- Stalne edukacije,

ORGANIZACIJA RADA I USLUGA U CMZ

- Individualni rad...

- svakodnevno inoviranje dijagnostičkih i terapijskih  procedura se obavljaju timski po najnovijim principima kliničke psihologije i psihijatrije i pri tome se koriste u značajnoj mjeri (neophodno je) nalazi somatskih ispitivanja.

- Grupna terapija: anksioznih, paničnih, PTSP-om sa trajnim promjenama ličnosti, psiho-tičnih, depresivnih, suicidalnih poremećaja i bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija)...

 

SAVJETOVALIŠTA, u kojima su uključeni svi članovi tima CMZ:

-  SAVJETOVALIŠTA ZA DJECU I MLADE,

-  SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE I PRATIOCE

- SAVJETOVALIŠTE ZA OSOBE SA TEŠKIM MENTALNIM  POREMEĆAJIMA I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA,

-  SAVJETOVALIŠTA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI I ČLANOVE PORODICE OSOBA SA OVIM POREMEĆAJEM,

- SAVJETOVALIŠTE ZA HRONIČNI MOŽDANI SINDROM -  PSIHOGERIJATRIJSKO SAVJETOVALIŠTE,

- SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I PRATIOCE ( RODITELJE, STARATELJE) SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU,

- SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA,

 

 

TERAPIJSKE TEHNIKE:

- O-R TERAPIJA je sada u intenziviranoj formi sa formiranjem više grupa. Dolaskom novog terapeuta sa viskom stručnom spremom (Ilić Dragana) se ide i na formiranje novih grupa sa radno-okupacionom terapijom, koja je ponekad lijek izbora u ukupnom tretmanu...

- SOCIOTERAPIJSKI I DEFEKTOLOŠKI

Socioterapijski i defektološki tretman je i dalje u dobro fundiranoj funkcionalnosti i redovna je i kompletnija saradnja sa Institucijama sa kojima Centar za zaštitu mentalnog zdravlja  ima potpisan protokol o saradnji: Opština Bijeljina, KPZ Bijeljina, MUP Bijeljina, Osnovni sud Bijeljina, Klinika za psihijatriju Banja Luka, Psihijatrijska bolnica Sokolac, Udruženje žena - Lara, Udruženje žena sa invaliditetom - Impuls, Omladinski centar Bijeljina, Boračka organizacija Bijeljina, Centar za socijalni rad Bijeljina, JZU Opšta bolnica „Sveti Vračevi" u Bijeljini, Opšta bolnica „Sv Apostol Luka" u Doboju, JZU za hronične mentalne bolesnike Modriča i druge Institucije (u Prijedoru, Višegradu) !!!

U prethodnoj godini se pojavljuje značajno više organizacija i udruženja iz Bosne i Hercegovine nevladinih i pod pokroviteljstvom UNICEF-a i UNHCR-a, koja provode različite projekte u zaštite mentalnog zdravlja, kao dio produžene podrške i  korisnicima i pružaocima usluga u cilju boljeg aktuelnog mentalnog zdravlja, kao i dominatno bolje integracije u socijalnu sredinu...

EDUKACIJE

Zaposleni u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja su članovi tima koji su imali edukacije organizovane još od 1997. godine pod pokroviteljstvom WHO - HAELT NET SWEBIH-a, UNICEF-a, UNHCR-a, a programe su provodili univerzitetski profesori iz IMZ Beograd, VMA Beograd, Italije, Francuske, Švedske, koje praktično i dalje traju u raznim vidovima..

U svrhu unapređenja kvaliteta rada provodimo interne edukacije u okviru CMZ-a, DZ-Bijeljina kao i edukacije u vidu prisustva i učešća na različitim stručnim skupovima (kongresima) - Beograd, Beč, Solun, Prag, Banja Luka, Tuzla, učešće u edukacijama u ranmije u organizaciji CESVI, a sada i u  pripremama za kongrese i za 4. Kongres Doktora medicine RS Teslić i kao i drugim tekućim akademskim događanjima.

Prof dr sci Milan Novaković i Prim dr Vesna Despotović su završili edukacije za ocjenjivače u iz oblastri akreditacije Centara za mentalno zdravlje.

Mobilni tim je stalno angažovan da bi korisnicima usluga u CMZ-u svakim danom sve više bila pokrivena i lica koja zbog teškog zdravstvenog ili lošeg ekonomskog stanja, nisu u mogućnosti da redovno dolaze u CMZ radi aplikovanja terapije... Taj broj intervencija se povećava, jer se javlja veći broj osoba koje nemaju dobru porodičnu podršku a imaju trajna i definitivna oštećenja mentalnog zdravlja (mentalne retradacije, demencije)...

Tretman u društvenoj zajednici" je u stalnoj progresiji i broj bolnički lečenih pacijenata je u prethodnoj godini u neznanom povećanu iz istih razloga: slabe porodične podrške...

Uključeni smo u programe:

-       Zaštita od nasilja u porodici,

-       Maloljetnička delikvencija - maloljetnici u sukobu sa zakonom,

-       Penološka sekcija regionalnog nivoa,

-       Načelnik CMZ, Prim. dr sc Milan Novaković je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Foči, Istočno Sarajevo, mentror iz psihijatrije za više specijalizanata, predvač u Domu zdravlja u Bijeljini za ljekare na specijalizaciji iz porodične medicine, što nam omogućava kontinuiranu internu i eksternu edukaciju.

- Prim Dr Vesna Depotović, psihijatar je u prethodnoj godini, postala primarijus nakon 15. godina specijalitičkog staža u psihijatriji i oko 30-ak objavljenih stručnih radova...

- Dr Oleg Grubač je veoma impresivno počeo sa radom kao psihijatar, sa svim aktivnostima koje to podrazumjevaju u CMZ-u...

Ponovnu reakreditacijua je održana:  25. 02. 2011. godine organizovana i akreditacija, a u međuvremenu smo imali više supervizija u koja je rad u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja ocijenjen najvišom ocjenom...

Do sada smo ostvarili i niz novih edukativnih aplikacija:

-      Praktična akreditacija CMZ (Prof dr. Milan Novaković i Prim. dr Vesna Despotović)...

-      Stalna edukacija ljekara na specijalizaciji, ljekarskom stažu i edukacija ljekara iz porodične medicine u Edukatiuvnom Centru Doma zdravlja u Bijeljini.....

Aktivnosti u Projektima sa više organizacija u domaćim i inostanim okolnostima...   

- Projekt Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite: Projekt XY je praktično pri završetku a odvijao se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade RS...

- Projekat: Koordinisana briga, kao Projekat pod pokroviteljstrvom Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srpske, koji je praktično u toku...

Projekt: Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazima" projekt UNHCR, finasiranje iz EU,

- Projekt:Unapređenje usluga za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje putem edukativnih radionica i savjetodavnih usluga pri Centru za fizikalnu rehabilitaciju u Domu zdravlja, uz koordinaciju CZR i mjesnih zajednica, sa osvrtom na naseljena lica i povratnike".Usmjereni projekt u okviru prethodno navedenog opšteg projekta UNHCR-A...

- Projekt: „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža u BiH" - Projekt Delegacije EU u BiH, u saradnji sa UG „Viva žene" Tuzla, UG „Medica" Zenica, fondacija Udružene žene Banja Luka i Agencije za saradnju i edukaciju ACED, Banja Luka.

Projekt: Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih novih mreža u Bosni i Hercegovini, 28. i 29. septembar 2015. godine Etno selo, Stanišić kod Bijeljine, ispred Centra za mentalno zdravlje, Doma zdravlja u Bijeljini učestvovali su: Dr Oleg Grubač (psihijatar) i Dragana Ilić, (visoka medicinska sestra)...

Projekt: Međunarodna organzicija za migracije: Koordinator: Zorica Nasković, Program psihosocijalne pomoći stanovništvu ugroženom poplavama Bijeljina, Ugljevik i Lopare u vremenu od juna 2014. godine pa nadalje... Nakon rada na terenu organizovan je njihov rad u sektorskim ambulantama na teritoriji SO Bijeljina, gdje je nastavljena da se pruža invidualna pomoć, što je dalo dobre rezultate i pozitivan odjek kod stanovništva i omogućilo bolji pristup pacijentima od mentalnih oboljenja... Direktni  učesnici u radu na terenu: Marjana Đorđić i Senežana Kašiković!!!

Projekt: (NGO „WORLD FOR BALKANS IN EUROPE") „Kampanja jačanja svijesti mladih o štetnosti pušenja, 2009. godine podržan od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u RS, sa ciljem jačanja svijesti o štetnosti pušenja (mentor)!

Projekt: (NGO „WORLD FOR BALKANS IN EUROPE") „Prevencija alkoholizma kod učenika srednjih škola u Bijeljini podržan od strane SO Bijeljina (mentor);

Projekt: (NGO „WORLD FOR BALKANS IN EUROPE") Prencija bolesti zavisnosti „Mla-dih, kockanje klađenje", Podržan od strane Administrativne službe SO Bijeljina (mentor).

Projekat (NGO „WORLD FOR BALKANS IN EUROPE") „Štetni uticaji interneta na djecu, podržan od strane SO Bijeljina od 2012. Godine u toku (mentor),

Projekt (NGO „WORLD FOR BALKANS IN EUROPE") „Prevencija štetnih uticaja intenet na djecu podržana od SO Bijeljina je u toku (mentor).

 

Naučno istraživačka djelatnost u prethodnoj godini:

Novaković M, Kulić M, Despotović V. i sar. Uticaj porodičnih i psihopatoloških faktora na silovanja, Biomedicinska istraživanja, Vol 3, No 2, 2014.

Novaković M, Stojaković M, Jovanović D, i sar. Psymedica Vol 4, N0 1-2, Importance of menthal disorders in victimization, Banja Luka 2013,

Novaković M. Porodica i psihopatologija, Četvrti forum,Udruženja penologa Bijeljina, 2015. g,

Novaković M, Đukić-Dejanović S, Joana-Marić Burmazević et all. Alcocholic and post-operative delirium: a case –control study, Psychiatria Danubina, 2015, vol 27 No1, pp 90-96;